วงจรชีวิตของโดเมน .th และ .ไทย

ทำความรู้จัก โดเมน .th และ .ไทย กันก่อน

.th เป็นโดเมนระดับบนสุดของหมวดรหัสประเทศ และ .ไทยเป็นโดเมนระดับ 2 ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ Thnic ซึ่งให้บริการจดทะเบียนให้กับหน่วยงานราชการ เอกชน บริษัท ห้างร้าน ที่จดทะเบียนธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งการจดทะเบียนโดเมน.th จะได้รับโดเมน .ไทย ฟรี คู่กับโดเมน .th

 • .in.th .ไทย สำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามกฎหมาย
 • .ac.th .ศึกษา.ไทย สำหรับสถานศึกษา
 • .co.th .ธุรกิจ.ไทย สำหรับธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือเครื่องหมายการค้า
 • .go.th .รัฐบาล.ไทย สำหรับส่วนราชการและโครงการในกำกับของหน่วยงานภาครัฐ
 • .mi.th .ทหาร.ไทย สำหรับหน่วยงานทางทหาร
 • .or.th .องค์กร.ไทย สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชนหรือโครงการเพื่อสังคม
 • .net.th .เน็ต.ไทย สำหรับผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

วงจรชีวิตของโดเมน .th และ .ไทย

โดเมน .th และ .ไทย จะมีช่วงชีวิต 6 ระยะคือ

 1. ชื่อโดเมนว่าง Available Name
 2. ระยะจดทะเบียน Registered Period
 3. ระยะผ่อนผันให้ต่ออายุ (5 วัน) Renewal Grace Period (5 days)
 4. ระยะระงับการใช้งาน (25 วัน) Hold Period (25 days)
 5. ระยะผ่อนผันให้กู้คืน (30 วัน) Redemption Grace Period (30 days)
 6. ระยะดำเนินการลบ (5 วัน) Pending Deletion Period (5 days)

1. ระยะชื่อโดเมนว่าง Domain Available Name

คือช่วงที่ชื่อโดเมนนั้นๆ ยังไม่ได้ถูกจดทะเบียน ซึ่งผู้ที่ต้องการชื่อโดเมนสามารถจดทะเบียนได้

2. ระยะจดทะเบียน Registered Period

คือช่วงที่ชื่อโดเมนได้ถูกจดทะเบียนแล้ว หรือที่เรียกว่าโดเมนไม่ว่าง ระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เจ้าของโดเมนได้จดทะเบียนไว้ ระยะเวลาจดทะเบียนต่ำสุดคือ 1 ปี สูงสุดไม่เกิน 10 ปี เจ้าของโดเมนสามารถต่ออายุโดเมนได้ก่อนวันหมดอายุ ในช่วงระยะเวลาที่โดเมนถูกจดทะเบียนอยู่ จะไม่สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนซ้ำกันได้

3. ระยะผ่อนผันให้ต่ออายุ (5 วัน) Renewal Grace Period (5 days)

คือช่วงเวลาผ่อนผันที่ให้กับโดเมนที่หมดอายุแล้ว ให้สามารถต่ออายุได้หลังจากหมดอายุแล้วอีก 5 วัน โดยในระยะเวลา 5 วันนี้โดเมนจะยังใช้งานได้ตามปกติ เช่น โดเมนหมดอายุวันที่ 1 ม.ค. เจ้าของโดเมนต้องต่ออายุได้ภายในวันที่ 2-6 ม.ค. หากพ้นกำหนดโดเมนเข้าสู่ระยะที่ 4 ถูกระงับการใช้งาน แต่ยังสามารถถ่ออายุได้

4. ระยะระงับการใช้งาน (25 วัน) Hold Period (25 days)

คือระยะเวลาที่โดเมนถูกระงั้บการใช้งาน ทำให้เว็บไซต์และอีเมลจะไม่สามารถใช้งานได้ แต่ยังสามารถต่ออายุได้ เช่น โดเมนหมดอายุวันที่ 1 ม.ค โดเมนจะยังสามารถต่ออายุได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. เท่านั้น (ระยะที่ 3 + ระยะที่ 4 = 30 วัน)

5. ระยะผ่อนผันให้กู้คืน (30 วัน) Redemption Grace Period (30 days)

หลังจากพ้นระยะระงับการใช้งาน หากโดเมนยังไม่ถูกต่ออายุ Thnic จะเตรียมทำการลบชื่อโดเมน แต่ยังให้ระยะผ่อนผันให้กู้คืนภายใน 30 วัน โดยมีค่าธรรมเนียมการกู้คืน เพิ่มจากค่าต่ออายุโดเมน

6. ระยะดำเนินการลบ (5 วัน) Pending Deletion Period (5 days)

หลังจากพ้นระยะผ่อนผันให้กู้คืนแล้ว โดเมนจะถูกลบอย่างถาวรซึ่งใช้เวลา 5 วัน ในระยะเวลานี้จะไม่สามารถต่ออายุ กู้คืน หรือจดทะเบียนโดเมนนั้นได้